رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه


نرخ بازده مورد انتظار

برآورد و مقایسه نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران

  • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریمدیریت مالی

ریسک و بازده مورد انتظار ، دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند . بنابر این ، هر سرمایه گذار مایل به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری خود می باشد . مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های شناخته شده در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار است . در این مدل نرخ بازده مورد انتظار ،‌ تابعی از ضریب بتا یا درجه ریسک سیستماتیک رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه است . نرخ بازده مورد انتظار نه تنها در تصمیم گیری های مربوط به خرید سهام تعیین کننده است ، بلکه در این تصمیم گیری ها نرخ بازده بازار یا نرخ بازده دحقق یافته نیز موثر است .

ثبات رفتاری در ارزش گذاری مؤسسه

  • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریتئوریهای حسابداری

با گذشت زمان مدل ها و تئوری های ارزش گذاری موسسه از فرمول خیلی ساده ارزش فعلی به سمت روابط پیچیده تری تکامل یافته است. اما رابطه اطلاعات میان ارقام حسابداری و ارزش موسسه به گونه ای موجز توسعه نیافته است. سرمایه گذاران، مشاورین سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی استفاده از ارقام حسابداری را به مثابه.

بررسی همبستگی شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیقیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاریسطح عمومی قیمت ها،تورم

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان) (مقاله علمی وزارت علوم)

  • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد مالیبازارهای مالیانتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

بررسی رابطه بین بازده اضافی ریسک تعدیل شده با نقدینگی و ریسک نقدینگی(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (مقاله علمی وزارت علوم)

  • حوزه‌های تخصصیمدیریتمدیریت مالی – حسابداریتئوریهای حسابداریجریانهای نقدی

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

افزایش بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا

بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه برای اولین بار در بیش از سه سال گذشته به 3‌ درصد رسید، زیرا معامله گران برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در زمان افزایش تورم و کاهش رشد آماده می شدند.

بازده اوراق قرضه دولتی تأثیرات عمیقی بر اقتصاد دارد و اقر قابل توجهی بر نرخ وام مسکن و هزینه‌های وام برای شرکت ها دارد. بازدهی بالاتر که با کاهش قیمت اوراق قرضه افزایش می‌یابد، شرایط مالی را پس از دو سال از همه‌گیری ویروس کرونا سخت‌تر می‌کند.

بر اساس داده های بلومبرگ، بازده 10 ساله ایالات متحده در معاملات اوایل بعدازظهر در نیویورک کمی بالاتر از 3 درصد بود(دو برابر بیشتر از ابتدای سال و بالاترین میزان از دسامبر 2018). بعداً به 2.99 درصد کاهش یافت و در کل حدود 0.05 واحد درصد در روز افزایش یافته است.

بازدهی اوراق در سال جاری افزایش یافته است زیرا فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم ایالات متحده که در ماه مارس به 8.5 درصد رسید (سریعترین نرخ رشد تورم در 40 سال گذشته)، اقداماتی را انجام داد.

الکس روور، استراتژیست نرخ بهره ایالات متحده در جی پی مورگان، گفت: فدرال رزرو با عدم قطعیت مواجه است، از جمله افزایش هزینه‌های نیروی کار، مشکلات رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه زنجیره تامین و قیمت کالاها که از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است.

به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو در پایان نشست سیاست خود در ماه مه در روز چهارشنبه افزایش فوق العاده بالایی را به میزان 0.5 درصد اعلام کند و بازارهای آتی در دو جلسه بعدی با افزایش نیم واحدی مشابه، قیمت گذاری می کنند.

در حالی که سرمایه گذاران برای نرخ های بهره بالاتر آماده می شوند، نشانه هایی از فشار در اقتصادهای ملی مشاهده می شود. بررسی‌های مدیران صنعت که در آخر هفته منتشر شد، نشان داد که فعالیت در بخش گسترده کارخانه‌های چین در ماه گذشته با سریع‌ترینسرعت از فوریه 2020 کاهش یافته است، زیرا اقتصاد این کشور از قرنطینه‌های ویروس کرونا در حال تغییر وضعیت است.

در عین حال، شاخص های مدیران خرید که روز دوشنبه منتشر شد، به کندی رشد فعالیت در بخش های منطقه یورو و کارخانه های ایالات متحده اشاره کرد.

افزایش سریع بازده اوراق قرضه در سال جاری با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر، بر بازارهای سهام تأثیر گذاشته است و ترکیبی از نرخ‌های بالاتر و داده‌های اقتصادی تیره‌تر در اوایل روز به سهام ضربه زد.

عاقبت یک آمار آمریکا بر قیمت دلار و بازار سهام

تحلیلگران معتقدند که اگر بازده اوراق قرضه و شاخص دلار افزایش یابد قیمت طلا نمی‌تواند رشد خوبی را تجربه کند حتی ممکن است کاهشی شود ولی شکست محدوده مقاومت رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه ۲۰ ساله شاخص دلار آمریکا کار بسیار سختی است که به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

عاقبت یک آمار آمریکا بر قیمت دلار و بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مهم ترین اطلاعاتی که اقتصاد بین الملل در پایان هفته برای تحلیل داده های اقتصادی در انتظارش بود عصر روز جمعه به وقت ایران منتشر شد.اگر این آمار بهتر از پیش بینی ها باشد شاخص دلار و اوراق قرضه آمریکا را تقویت میکند و اگر بدتر از پیش بینی ها باشد این شاخص ها تضعیف میشوند.

در شرایطی که سیاست های انقباضی دولت ها بازارهای سرمایه گذاری را در وضعیت رکوردی قرار داده و بازده انتظاری در بازار ها کاهش یافته است اگر شاخص دلار تقویت شود اوراق قرضه ده ساله آمریکا که مهم ترین فاکتوری است که نرخ بدون ریسک در معاملات جهان را مشخص میکند افزایش می یابد و با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا در شرایطی که سیاست پولی و مالی انقباضی بر جهان حکومت میکند تقاضا برای اوراق قرضه افزایش می یابد و بازار کریپتو، سهام و طلا مستقیما تحت تأثیر نتایج این گزارش قرار میگیرند.

طبق اطلاعات اقتصادی منتشر شده در روز جمعه، نرخ بیکاری آمریکا در محدوده ۳.۶ درصد قرار رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه گرفت و تنها ۰.۱ درصد با رکورد خود در زمان ترامپ فاصله دارد. نرخ بیکاری در بهترین شرایط در زمان ترامپ در محدوده ۳.۵ درصد قرار داشت که با شیوع کرونا این نرخ افزایش یافت.

طبق پیش بینی که رویترز در نظر خواهی از اقتصاددانان به دست آورده پیش بینی ها برای افزایش اشتغال غیر کشاورزی حدود ۳۲۵ هزار نفر در ماه می بود ولی آمار منتشر شده در روز جمعه خیلی بهتر از پیش بینی ها بود و میزان افزایش اشتغال حدود ۳۹۰ هزار نفر در ماه می بود.

عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا در زمینه اشتغال به خاطر افزایش دستمزدها و بازگشت نیروی کار به بازار کار است. در بحبوحه کاهش کرونا و بازگشت کسب و کارها، در حالیکه عوامل و قطعات تولیدی در بازار بین المللی دچار کمبود بود نیروی کار آمریکا و انگلیس با یک موج استعفا اقتصاد را دچار شوک کردند. در شرایط تورمی، که بازار های جهانی با کمبود عرضه مواجه بود بازار کار با افزایش دستمزد موجب ترغیب نیروی کار برای بازگشت به بازار کار شد و همین عامل دلیل افزایش اشتغالزایی در آمار اقتصادی آمریکا است.

البته با نزدیک شدن بازار کار آمریکا به نقطه اشتغال کامل، نرخ مشارکت در بازار کار آمریکا در حال کاهش است.

داده اقتصادی دیگری که در گزارش های اقتصادی روز جمعه خیلی مورد توجه قرار گرفت میانگین افزایش حقوق نیروی کار آمریکا بود میانگین دستمزد ساعتی در ماه می حدود ۰.۳ درصد (۱۰ سنت) نسبت به ماه آوریل افزایش پیدا کرد که کمتر از انتظار افزایش ۰.۴ درصدی برای این ماه بود.

اگر افزایش دستمزدها به اندازه پیش بینی محقق می شد سیگنال تورمی بود که نگرانی ها از افزایش تورم در ماه های آتی را افزایش می داد ولی آمار کمتر از انتظار افزایش دستمزد موجب کاهش نگرانی ها از تشدید سیاستهای انقباضی فدرال رزرو خواهد شد.

با انتشار آمار های بهتر از انتظار اشتغال نیروی کار غیرکشاورزی و میانگین افزایش دستمزد ها در ماه می، بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا ۰.۹۶ درصد افزایش یافت نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا در محدوده ۲.۹۴۱ درصد قرار گرفت. همزمان با افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا شش ارز موجود در سبد ارزی مقابل دلار کاهش یافت و شاخص دلار با رشد ۰.۴۲ درصدی در محدوده ۱۰۲.۱۶۹ ایستاد.

با عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا نسبت به رقبا ،سرعت بیشتر سیاست های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و فاصله زیاد بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا نسبت به اوراق قرضه سایر کشورها اقتصاد دانان شاخص دلار را فعلا پیشتاز در مقابل سایر ارزها میدانند که احتمال کاهش آن در مقابل سایر ارزها کم است ولی شکست مقاومت بیست ساله شاخص دلار آمریکا را نیز تحلیلگران بسیار سخت میدانند.

طلای جهانی چگونه رفتار کرد؟

طلا در بازار جهانی فقط‌ با دلار ارزشگذاری می شود و رابطه معکوس ‌با بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا و شاخص دلار دارد.

هفته گذشته اونس طلا در محدوده ۱۸۵۰ دلاری رنج می‌زد و در این نقطه در تعادل بود و وقتی از این محدوده دور میشد دوباره به این محدوده باز می گشت.

اوراق قرضه ده ساله آمریکا رقیب طلا برای سرمایه گذاری است و افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا تاثیر منفی بر روی طلا دارد.

روز جمعه آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا منتشر شد که بهتر از انتظار بازار بود. گزارش بهتر از انتظار آمار کار, عملکرد بهتر آمریکا نسبت به سایر کشورها و چشم انداز رکودی اقتصاد جهانی باعث بهبود ۰.۴۲ درصدی شاخص دلار و افزایش ۰.۹۶ درصدی بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا شد. با افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله، قیمت اونس از محدوده ۱۸۷۴ دلار تا محدوده ۱۸۵۰.۶ دلار عقب نشینی کرد.

تحلیلگران معتقدند که اگر بازده اوراق قرضه و شاخص دلار افزایش یابد قیمت طلا نمی‌تواند رشد خوبی را تجربه کند حتی ممکن است کاهشی شود ولی شکست محدوده مقاومت ۲۰ ساله شاخص دلار آمریکا کار بسیار سختی است که به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

تحلیلگران کف قیمتی اونس را در شرایط فعلی ۱۷۹۰ دلار در نظر میگیرند و معتقد هستند اگر رشد شاخص دلار آمریکا متوقف شود در شرایطی که تحلیلگران و ثروتمندان بزرگ دنیا از رکود تورمی اقتصاد و بحران مالی در آینده صحبت می کنند شاخص طلا هنگام توقف یا کاهش شاخص دلار رشد خواهد کرد و بازار هدف سرمایه گذاران خواهد شد.

رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

۲ انتخاب نمونه و آماره های توصیفی

۳ تحلیل های تجربی

۱ ۳ ارتباط بین نرخ گذاریها و احتمال تقبل خریدها

۲ ۳ نرخ گذاری و صرف پرداخت شده به شرکت های هدف

۳ ۳ آیا نرخ گذاری بر بازده های آگهی برای خریداران تاثیر می گذارد؟

۴ ۳ آیا محدودیت های تحمیل شده به شرکت های نرخ گذاری نشده بهینه می باشند؟

ضمیمه A تعاریف متغیر

Prior research has shown that differential access to debt markets significantly affects capital structure. In this paper, we examine the effect of access to debt markets on investment decisions by using debt ratings to indicate bond رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه market access. We find that rated firms are more likely to undertake acquisitions than nonrated firms. This finding remains even after accounting for firm characteristics, for the probability of being rated, and in matched sample analysis as well as in subsamples based on leverage, firm size, age and information opacity. Rated firms also pay higher premiums for their targets and receive less favorable market reaction to their acquisition announcements relative to non-rated firms. However, the average announcement returns to rated acquirers are non-negative. Collectively, these findings suggest that the lack of debt market access has a real effect on the ability to make investments as well as on the quality of these investments by creating underinvestment, instead of simply constraining overinvestment.

تحقیق قبل نشان داده است که دستیابی به بازارهای بدهی، اثرات مهم و معناداری بر ساختار سرمایه می گذارد. در این فصل، برای نشان دادن دستیابی به بازار اوراق قرضه، اثر دستیابی به بازارهای بدهی بر تصمیمات سرمایه گذاری را با استفاده از نرخ بندیهای بدهی مورد بررسی قرار می دهیم. در اینجا نشان می دهیم که شرکت های نرخ گذاری شده بیشتر از شرکت های دیگر دست به خرید می زنند. این یافته حتی بعد از ذکر ویژگیها و مشخصات شرکت نیز برای احتمال نرخ گذاری و در تحلیل نمونه تطبیقی و همچنین زیرنمونه ها براساس اهرم، اندازه شرکت، سن و ابهام و غیر شفاف بودن اطلاعات باقی می ماند. شرکت های نرخ گذاری شده در مقایسه با شرکت های نرخ گذاری نشده، همچنین صرف بالاتری برای اهداف خود پرداخت و واکنش بازاری کمتر مطلوبی برای آگهی های خریدشان دریافت می کنند. اما ، میانگین بازده های آگهی و اعلانیه برای خریداران نرخ گذاری شده، غیر منفی است. در کل، یافته های بدست آمده نشان می دهد که عدم دستیابی به بازار بدهی، با ایجاد کم سرمایه گذاری به جای جلوگیری ازبیش سرمایه گذاری اثری حقیقی بر توانایی سرمایه گذاری و همچنین کیفیت این سرمایه گذاریها دارد.

رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه

اینستاگرام

بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری به ۳ درصد نزدیک می‌شود

بازدهی 10 ساله خزانه داری به 3 درصد نزدیک می‌شود

با نزدیک‌تر شدن بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده به ۳ درصد – سطح نمادینی که از اواخر سال ۲۰۱۸ تا به حال مشاهده نشده است – تحلیل‌گران مالی توضیح داده‌اند که چگونه این موضوع می‌تواند از طرق مختلف بر امور مالی افراد تأثیر بگذارد. هفته گذشته، رابطه بازده و قیمت اوراق قرضه نرخ ۱۰ ساله به ۲.۹۴ درصد رسید که بالاترین حد در بیش از سه سال گذشته بوده است. این نیز یک جهش بزرگ نسبت به جایی است که ۱۰ سال پیش آغاز شده و در حدود ۱.۶٪ است. این مهم است زیرا معیاری برای نرخ انواع وام مسکن و وام در نظر گرفته می‌شود. تورم فزاینده، که با جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده است، به نگرانی‌هایی دامن زده است که این امر می‌تواند به تقاضای مصرف کننده آسیب برساند و رشد اقتصادی را به تعویق بیندازد. علاوه بر این، این نگرانی وجود دارد که برنامه فدرال رزرو برای مهار افزایش قیمت‌ها با افزایش شدید نرخ سرمایه خود و به طور کلی تشدید سیاست های پولی نیز می‌تواند اقتصاد را به رکود نزدیک‌تر کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به فروش می‌رسانند، که به دلیل داشتن رابطه معکوس، بازدهی افزایش می‌یابد. بنابراین اگر این نرخ به ۳٪ برسد، چه اتفاقی بر سر پول شما خواهد افتاد؟

وام و وام مسکن

یکی از پیامدهای افزایش بازدهی، هزینه‌های استقراض بالاتر بر روی بدهی‌ها، مانند وام‌های مصرفی و وام مسکن است. به عنوان مثال ویتنی سوینی، استراتژیست سرمایه‌گذاری شرودرز به CNBC گفت که تأثیر بازده ۱۰ ساله بالاتر بر وام‌های دانشکده توسط دانش‌آموزانی که وام‌های فدرال را برای سال تحصیلی آینده دریافت می‌کنند، احساس خواهد شد. او افزود: “نرخ توسط کنگره تعیین می‌شود که حاشیه اعمال شده در حراج ۱۰ ساله خزانه داری را تایید می‌کند.”، اما تاکید کرد که این نرخ در حال حاضر برای وام های دانشجویی فعلی فدرال به دلیل اقدامات کمکی در زمان همه گیری صفر است. علاوه بر این، سوینی گفت که انتظار می‌رود وام های دانشجویی با نرخ متغیر خصوصی با افزایش بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله افزایش یابد. سوینی همچنین عنوان داشت که نرخ های وام مسکن مطابق با بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری پیش می‌روند. سوینی افزود: «ما از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ وام مسکن بوده‌ایم».

اوراق قرضه

در همین حال، آنتونی بووت، استراتژیست ارشد نرخ‌های ING، از طریق ایمیل به CNBC گفت که نرخ‌های بهره بالاتر بدهی‌های دولتی به معنای بازده بالاتر پس‌انداز در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز خواهد بود. وی افزود: «این موضوع به این مفهوم است که صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری‌های آینده با مشکلات کمتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. » با این حال، از نظر سرمایه‌گذاری در بازار سهام بووت گفت که نرخ بهره بالاتر اوراق قرضه احتمالاً محیط چالش برانگیزتری را برای بخش‌هایی با شرکت‌هایی که تمایل به داشتن بدهی بیشتری دارند، ایجاد خواهد کرد. این چیزی است که با شرکت‌های فناوری مرتبط بوده است و بخشی از دلایلی است که اخیراً این بخش نوسانات بیشتری را تجربه کرده است. همچنین، سوینی خاطرنشان کرد که وقتی بازدهی به صفر نزدیک‌تر باشد، سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام برای ایجاد بازده ندارند.

اما با نزدیک شدن بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری به ۳ رقمی حدود درصد، وی به CNBC گفت که هم پول نقد و هم اوراق قرضه «جایگزین های جذاب‌تری هستند، زیرا بدون اینکه ریسک زیادی را متحمل شوید، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنید”.

سوینی گفت که اوراق قرضه با تاریخ‌های کوتاه‌تر می‌توانند جذاب‌تر به نظر برسند، زیرا همین جاست که افزایش قابل توجه نرخ بهره قبلاً ارزشگذاری شده است.

سهام

زک گریفیتس، استراتژیست ارشد کلان ولز فارگو، در یک تماس تلفنی به CNBC گفت که هنگام بررسی سرمایه‌گذاری در سهام، درک بازدهی بالاتر برای جریان‌های نقدی آینده شرکت‌ها نیز مهم است. او گفت که یکی از راه‌های ارزش‌گذاری سهام، پیش‌بینی سطح جریان نقدی آزاد است که انتظار می‌رود شرکت در نظر داشته باشد. این امر با استفاده از نرخ تنزیل، که نوعی نرخ بهره است، انجام می‌شود که از بازده خزانه‌داری آگاهی می‌یابد. تنزیل مجدد به سطح جریان نقدی فعلی دارای ارزش ذاتی برای یک شرکت است. گریفیث توضیح داد: “زمانی که نرخی که برای تنزیل آن جریان‌های نقدی آتی به زمان حال استفاده می‌شود پایین باشد، ارزش فعلی آن جریان‌های نقدی (یعنی ارزش ذاتی شرکت) بالاتر از زمانی است که نرخ‌ها به دلیل ارزش زمانی پول بالاتر در نظر گرفته می‌شوند.” با این وجود، گریفیث گفت که سهام به طور کلی توانسته‌اند در برابر عدم اطمینان ناشی از تورم بالاتر، تنش های ژئوپلیتیکی و لحن تهاجمی در مورد سیاست های فدرال رزرو مقاومت کنند. گریفیث همچنین تأکید کرد که بازدهی ۳ درصدی بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری یک «سطح روانی» است، زیرا افزایش زیادی نسبت به نرخ فعلی نشان نمی‌دهد. او گفت ولز فارگو انتظار داشت که بازدهی ۱۰ ساله بتواند نرخ سال را بالای ۳ درصد به پایان برساند و انتظارات نسبت به رسیدن به ۳.۵ درصد یا ۳.۷۵ درصد را نیز رد نکرد، اما تاکید کرد که این “مورد پایه” شرکت نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.